Calamiteitenplan/bedrijfsnoodplan & Crisis Management Plan

Landelijke verplichting

Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet. Voor evenementen is Benefit Security Experts gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatwerk veiligheidsplannen.

In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan.

Een calamiteit is lang niet altijd een grootschalige ramp. Het is een situatie die een gevaar oplevert voor de organisatie, de werknemers, bezoekers en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een uitslaande brand zijn of een zwaar bedrijfsongeval (Safety). Er kan ook een serieuze opzettelijke dreiging naar de organisatie en de mens toe ontstaan(Security). Een calamiteit kan altijd optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Daarom is het belangrijk dat iedere organisatie maatregelen neemt door middel van een calamiteitenplan.

Werking calamiteitenplan

Risk-ButtonHet calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Ontruimingsplan

Een onderdeel van het calamiteitenplan is het ontruimingsplan.

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden (dus wie onderneemt welke actie in geval van een calamiteit), waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.

Ontwikkeling calamiteitenplan & Crisis Management Plan

Benefit Security Experts kan iedere organisatie helpen met de ontwikkeling van een calamiteiten plan en een Crisis Management Plan. Door een professioneel calamiteitenplan en Crisis Management Plan worden de gevolgen van een calamiteit geminimaliseerd.

Meer informatie over onze diensten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240