Safety en BHV opleidingen

Safety en BHV opleidingen voor een veilige organisatie

Wetgever, brandweer, controle-instanties en verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de (brand) veiligheid. Professionele bedrijven willen zelf een hoog veiligheidsgevoel creëren en daarbij de veiligheidsrisico’s minimaliseren. Doelstelling is mensen en middelen zo optimaal mogelijk te beschermen. Want in elk bedrijf doen zich omstandigheden voor die invloed hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en bezoekers.

Betaalbare kwaliteit

Benefit Security Experts is zich ervan bewust dat de verplichte opleidingen een jaarlijkse, vaak (te) hoge kostenpost vormt. Daarom helpen we u met een breed pakket aan goede en betaalbare Safety opleidingen die aan alle normen voldoen. Naast de BHV basis- herhalingstrainingen organiseert Benefit Security Experts ook kleine scenario’s oefeningen en grote ontruimingsoefeningen.

Combinatie Safety en Security

Vaak zijn uw Bedrijf Hulpverleners (BHV) de medewerkers die ook bijdragen aan de beveiliging van uw organisatie. Het is moeilijk om tijdens een opleiding dag de mensen alert te houden. Daarom biedt Benefit Security Experts u de mogelijkheid om de verplichte Safety opleidingen te combineren met een Security opleiding naar keuze. De combinatie vormt een welkome afwisseling voor uw medewerkers, maar brengt ook het algemene kennisniveau van de combinatie Safety en Security naar een hoger niveau!

Opleiding BHV

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid.

De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan. Benefit Security Experts kan u helpen met de ontwikkeling en het up- to date houden van uw organisatie en BHV-plan.

reanimatie

Opleiding AED

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in veel openbare ruimtes een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. In de cursus AED leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt. De cursus neemt 3 tot 4 uur in beslag en kan zowel overdag of ’s avonds gegeven worden. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een AED certificaat. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Opleiding Kleine blusmiddelen

De cursus is een korte praktijkgerichte opleiding. Het geeft u de kennis die vereist is om te handelen in noodsituaties en voldoet aan de huidige Arbo-eisen. De opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Alle docenten en instructeurs zijn tevens nog altijd beroepsmatig werkzaam op hun vakgebied. Door middel van nabootsing van praktijksituaties wordt de stof zo duidelijk mogelijk overgebracht.

Het programma voor de training Kleine blusmiddelen bestaat uit twee delen, theorie en praktijk. Beide delen duren gezamenlijk één dagdeel. Direct na het theoretische gedeelte zal worden gestart met het praktijkgedeelte. Na de afronding van beide delen zullen op naam de certificaten Kleine Blusmiddelen worden uitgereikt.

Inhoud cursus Zowel in de theorie als in de praktijk zullen de volgende zaken zeker aan de orde komen:

 • Soorten branden
 • Gebruik blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • Oriëntatie in donkere ruimten
 • Zoeken slachtoffer
 • Gebruik veiligheidsmiddelen

Uiteraard zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen nog vele andere zaken op het gebied van brand en brandbestrijding aan de orde komen. In ieder geval spitst de totale cursus zich ook toe op uw specifieke situatie.

brandblusser

Opleiding VCA

De cursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers in bedrijven die werkzaam zijn in of toeleverancier zijn van sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico. Voor leidinggevenden kunnen we u helpen met de cursus VCA-VOL.

Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

In deze VCA cursus komt het volgende aan de orde:

 • Veiligheidswetgeving.
 • Risico’s, preventie en beheersmaatregelen.
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen.
 • Elektriciteit.
 • Brand- en explosiegevaar.
 • Besloten ruimten.
 • Machines, gereedschappen en transport.
 • Werken op hoogte.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werkvergunningen.

De cursus VCA wordt ondersteund met een digitale presentatie. Tevens wordt geoefend met vragen uit proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een examen. Bij goed gevolg ontvangt u het Certificaat VCA.NIBHV. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Preventie medewerker

Met de cursus preventiemedewerker ben je voorbereid op de rol van preventiemedewerker. De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers in dienst is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Uitzondering vormen bedrijven tot maximaal 25 werknemers waar de werkgever zelf het takenpakket van de preventiemedewerker op zich mag nemen.

Beheerder brand meldinstallatie

De beheerder brand meldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon) behandelt alle aspecten van het beheer en onderhoud van brandmeld/- ontruimingsinstallaties. Bovendien is aan deze cursus optioneel een praktijk gedeelte gekoppeld dat vooral voorziet in de kennis van de eigen installatie.

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brand meldinstallatie en beveiligers welke in het kader van hun functie de opleiding dienen te volgen.

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als beheerder brand meldinstallatie zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 voor brand meldinstallaties.

De deelnemer kent de opbouw en componenten van de brand meldinstallatie. De deelnemer kan: periodieke controles uitvoeren, preventief onderhoud verrichten, gegevens in het logboek registreren en rapporteren.

1. brand meldinstallaties en de rol van de beheerder.
2. brand meldinstallaties, techniek en activiteiten.
3. beheer, controle en onderhoud door de beheerder.

Meer informatie over onze opleidingen?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240