Algemene Voorwaarden Benefit Security Experts BV

1 ALGEMEEN                                                                    

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent.
1.2 opdrachtnemer: Benefit Security Experts, hierna te noemen “BSE”.
1.3 opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij BSE zich tegenover Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door BSE aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in opdrachtbevestiging/adviesrapport wordt afgeweken.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door BSE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat deze door BSE en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt BSE zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan BSE verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst gaat in op de ingangsdatum en wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor expiratiedatum. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet voortijdig worden opgezegd. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst is opgezegd per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met een periode van twaalf (12) maanden en vervolgens telkens weer twaalf (12) maanden.
3.2 Als de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet -getekend -retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden op het moment dat BSE op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
3.3 Adviesrapporten en offertes blijven vrijblijvend voor beide partijen tot de gunning en acceptatie van de opdracht, ermee rekening houdende dat voor beide partijen onverhoopte fouten redelijkerwijs hersteld mogen worden.
3.4 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen duur of onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Overeenkomsten met een overeengekomen contractduur van minimaal 1 jaar worden na beëindiging stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke BSE overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan BSE ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat BSE onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BSE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat BSE wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van BSE noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van toilet, computer, telefoon- en faxfaciliteiten.
4.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door BSE noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om BSE in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Als specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6 Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever zal BSE medewerkers, BSE servicepartners of medewerkers in dienst van servicepartners (contacten) niet rechtstreeks benaderen in het kader van een opdracht. Tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Indien Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever voornoemde contacten van BSE zal benaderen, zal Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever BSE schadeloos stellen door de vergoeding van de opdracht/contractwaarde, in Euro’s, gedurende de looptijd van binnen 30 dagen te voldoen. Indien er twijfel is over een contact van BSE zullen Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever elkaar informeren.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door BSE worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van BSE, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2 BSE bepaalt als expert de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.3 BSE heeft het recht om de op de opdracht ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.4 BSE kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Als BSE echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.5 Een activiteit van BSE is onafhankelijke advisering. Een investeringsoverzicht/offerte zal vrijblijvend voor prospectus en BSE uitgebracht worden. Indien prospectus (o.a. VRKI-DHM) maatwerk advisering wenst die in het kader van een opdracht meer dan 3 uur in beslag neemt, heeft BSE het recht de kosten van gewerkte uren in rekening te brengen. In overleg kunnen door BSE gewerkte uren bij gunning van een opdracht in mindering op de factuur worden gebracht. Zolang de investering niet is voldaan volgens artikel 5.5 blijft artikel 6.5 en 6.6 van kracht. Afwijkingen in deze worden mondeling/schriftelijk overeengekomen.
5.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met BSE overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van BSE om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op BSE.
5.7 BSE houdt met betrekking tot de opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van BSE.
5.8 Bij te leveren beveiligingsoplossingen zal de Opdrachtgever op voorhand zorgen dat, als dit bij technologie van toepassing is, voldoende internet capaciteit, poorten en een deugdelijk werkende telefoonlijn beschikbaar zal zijn. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd en kunnen de werkzaamheden binnen het gestelde tijdspad opgeleverd worden. Bij onduidelijkheid in deze zal de Opdrachtgever zijn ICT verantwoordelijke raadplegen.
5.9 Bij een afwijkende situatie op locatie tijdens de implementatie van technologie welke vooraf bij BSE redelijkerwijs niet bekend kon zijn, zal dit gemeld worden bij de Opdrachtgever en zal in goed overleg de maatregelen afgestemd worden om de technologie op het gewenste niveau te brengen.
5.10 Als werkzaamheden buiten schuld van BSE niet plaats kunnen vinden, zal op basis van regie de opdracht op een later tijdstip uitgevoerd en gefactureerd worden.
5.11 Overname van bestaande systemen bestaat uit onderhoud en programmeren systeem. Noodzakelijke reparaties van defecten, vervangen onderdelen of herstel van verborgen gebreken wordt additioneel en/of op basis van regie uitgevoerd.
5.12 Als er na installatie van een systeem, apparatuur wordt geplaatst die het functioneren van het systeem zal beïnvloeden, valt dit buiten de garantie en service.
5.13 Storingsbronnen (o.a. bouwkundig, elektronisch, digitaal) kunnen niet altijd tijdens het uitbrengen van het adviesrapport bekend zijn. Hierdoor kunnen wijzigingen in de werkzaamheden om het systeem te laten functioneren noodzakelijk zijn. De daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden en/of materialen zullen dan op basis van nacalculatie aan u worden doorberekend.

6 GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is BSE verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is BSE niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval BSE voor haarzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
6.3 BSE en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is BSE gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van BSE en slechts ter indicatie van de ervaring van BSE.
6.5 Opdrachtgever verplicht zich alle informatie afkomstig van BSE omtrent, adviesrapporten en het offerte- en onderhandelingstraject, waaronder maar niet beperkt tot prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorts verplicht Opdrachtgever zich alle informatie omtrent de bedrijfsvoering en de onderneming van BSE, opgedaan tijdens het offerte- en onderhandelingstraject, tijdens de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst met BSE, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorgaande geheimhouding ziet slechts op informatie die niet reeds algemene bekendheid geniet.
6.6 Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Opdrachtgever maakt Opdrachtgever boet plichtig jegens BSE. De alsdan, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete bedraagt € 10.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van BSE om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van Opdrachtgever te vorderen.

7 VERWERKING, BEVEILIGING EN DOELEINDEN VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1 De opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.2 De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens die benodigd zijn binnen de kaders van AGV voor de activiteiten van de verwerker (Benefit Security Experts). Dit betreft onder anderen producten/diensten die BSE zal leveren/verrichten voor de opdrachtgever.
7.3 BSE zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
7.4 De in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.
7.5 Het is BSE toegestaan om andere verwerkers (servicepartners) met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke  in het kader van de opdracht in te schakelen.
7.6 BSE mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
7.7 BSE zal verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.
7.8 verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
7.9 BSE zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Deze beveiliging technische maatregelen vormen een onderdeel van het beleid binnen de organisatie van BSE en haar servicepartners.
7.10 BSE kan niet garanderen dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal BSE zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
7.11 verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan BSE ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8 MELDPLICHT

8.1 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal BSE de verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
8.2 BSE zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij er in een Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

9 AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

9.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan BSE, zal BSE het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
9.2 BSE mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan verwerkingsverantwoordelijke.

10 INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 BSE behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
10.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van BSE, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van BSE toegestaan. opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11 HONORARIUM

11.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BSE gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
11.2 De afgesproken investeringen voor de diensten van BSE is exclusief reiskosten van en naar de standplaats, exclusief overige onkosten van BSE en exclusief declaraties van door BSE ingeschakelde derden.
11.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege(kunnen) worden opgelegd.

12 BETALING

12.1 Bij een opdracht tot Interim Management zal BSE haar inzet per kalendermaand achteraf factureren onder opgave van het aantal in die maand gewerkte uren. Bij een adviesopdracht zal BSE het honorarium per kalendermaand achteraf factureren. Bij levering technologie zal 50% vooraf en 50% bij oplevering gefactureerd worden. Indien na start werk de levering op verzoek van opdrachtgever langer dan 1 maand wordt vertraagd zullen de kosten van het op dat moment uitgevoerde werk gefactureerd worden.  Voor de  levering van diensten zal de facturatie, inclusief basiskosten vooraf per kalendermaand/kwartaal plaatsvinden. Met uitzondering van ad –hoc diensten en interventiediensten.
12.2 Betaling door opdrachtgever op basis van de digitale factuur dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen  na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€), door middel van overmaking ten gunste van een door BSE aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
12.3 Bij overschrijding van de onder 12.2 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door BSE ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van BSE van de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door BSE gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
12.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van BSE daartoe aanleiding geeft, is BSE  gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BSE te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BSE gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan BSE uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
12.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
12.6 Alle door BSE geleverde zaken blijven eigendom van BSE tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BSE (art. 3:92 Burgerlijk Wetboek). Als de koper niet aan de betalingsverplichtingen zal of kan voldoen, behoud BSE het recht om de geleverde zaken terug te halen.

13 LEVERINGSTERMIJN

13.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling voor diensten geheel door BSE is ontvangen c.q. 50% voor evenementenbeveiliging, bouwkundige maatregelen en technologie, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
13.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
13.3 De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is –door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij BSE de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14 OPZEGGING

14.1 opdrachtgever en BSE kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand bij een tijdelijke opdracht en 3 maanden voor expiratiedatum van het lopende  jaar, bij een jaaropdracht.
14.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
14.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft BSE recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BSE zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door BSE, heeft opdrachtgever recht op medewerking van BSE bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. BSE behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor BSE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
14.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

15 CONTRACTSOVERNEMING/VRIJWARING                                 

15.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij BSE hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. BSE is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
15.2 Opdrachtgever vrijwaart BSE ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1 BSE zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van BSE kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan BSE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BSE voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever binnen de termijn van 8 dagen aan zal tonen dat hij schade heeft geleden door een grove fout van BSE die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BSE voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals in sub a en sub b van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van BSE sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid:
Sub a In het geval van een adviesopdracht is BSE aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat BSE in het kader van de desbetreffende opdracht met aftrek van inhuur of inkoop van diensten of technologie heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat BSE in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste maand heeft ontvangen;
Sub b In het geval van een opdracht tot Interim Management is BSE aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat BSE in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste maand heeft ontvangen.
16.2 De Opdrachtgever dient BSE schadeloos te stellen en te vrijwaren voor c.q. tegen alle voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan BSE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van BSE.
16.3 BSE adviseert of functioneert als intermediair in de ontwikkeling van totaaloplossingen. Voor levering door een servicepartner (Leverancier) van BSE zoals onder anderen diensten, bouwkundige maatregelen, technologie et cetera en aansprakelijkheid zijn de voorwaarden van de servicepartner van toepassing. Afwijkingen in deze worden contractueel overeengekomen tussen Opdrachtgever en BSE.
16.4 Advisering van BSE is vakkundig maar kan geen enkel risico volledig uitsluiten om deze redenen aanvaarden we geen aansprakelijkheid bij alle voorkomende risico’s met betrekking tot advisering.
16.5 Aansprakelijkheid van BSE voor door Opdrachtgever geleden indirecte of gevolgschade, met in begrip van-maar niet uitsluitend- gederfde winst, gemiste omzet, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, alarmopvolging door mobiele surveillant, wordt uitgesloten.
16.6 De aansprakelijkheid van BSE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert per geval.
16.7 Een app (software applicatie) wordt door de fabrikant c.q. ontwikkelaar geleverd. BSE zal controleren of deze app beveiligd is voor de Opdrachtgever, maar dit sluit nimmer het risico uit dat kwaadwillende op het systeem zullen inbreken. Het gebruik van een app geschiedt daarom geheel op eigen risico van de Opdrachtgever.
16.8 Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan BSE of haar servicepartners zijn toevertrouwd, door medewerkers zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,= per gebeurtenis en per jaar.
16.9 BSE is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. BSE is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.
16.10 Voor overmacht is artikel 17 in deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

17 OVERMACHT     

17.1 Als overmacht – voor zover dit de uitvoering van deze Overeenkomst vertraagt of belemmert – wordt beschouwd: een situatie, die zich aan de invloed van een der partijen onttrekt zoals brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproep van vergelijkbare omvang, invordering, inbeslagname, valutabeperkingen, opstand en burgerlijke oproer, vliegtuigkaping of een terroristische daad, epidemieën, pandemieën, tekort aan vervoer, algemeen tekort aan materialen of personeelsleden, stakingen of andere arbeidsgeschillen en defecten of vertragingen in leveringen door onderaannemers die veroorzaakt worden door omstandigheden zoals vermeld in dit artikel.
17.2 De partij die zich op een situatie van overmacht wil beroepen, dient de andere partij per direct daarvan in kennis te stellen.
17.3 Bij een overmacht situatie kunnen er door ziekte en overheidsmaatregelen buiten de schuld van BSE om vertragingen ontstaan in de levering van diensten, technologie en bouwkundige maatregelen. In dit geval heeft de Opdrachtgever niet het recht om een overeenkomst te ontbinden en zal BSE zo spoedig mogelijk de opdracht op een  later tijdstip uitvoeren.
17.4 Indien de Opdrachtgever op grond van een situatie van overmacht niet de mogelijkheid heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, dient de Opdrachtgever aan BSE de kosten te vergoeden voor de beveiliging en bescherming van het Object(en). De Opdrachtgever dient BSE eveneens de kosten te vergoeden, die gemaakt zijn voor werknemers, onderaannemers en apparatuur die, met toestemming van de Opdrachtgever, in gereedheid worden gehouden voor hervatting van de Dienstverlening.

17.5 In een crisis situatie of door schaarste in de markt kunnen inkooptarieven fluctueren c.q. stijgen. Om deze redenen wil BSE zich het recht voorbehouden in overleg met de opdrachtgever de tarieven marktconform aan te passen.

17.6 Ongeacht elke andere bepaling in deze Overeenkomst heeft een partij het recht om de Overeenkomst en de Dienstverlening door schriftelijke opzegging aan de andere partij per direct te beëindigen indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt. Een uitzondering is de levering van diensten en technologie die al door BSE ingekocht is.


18 GARANTIE   

18.1 Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten zijn de condities van de leverancier van diensten en/of technologie en de voorwaarden in de offerte c.q.  adviesrapport van toepassing. Afwijkende garantievoorwaarden worden schriftelijk tussen Opdrachtgever en BSE overeengekomen.
18.2 De door BSE te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BSE kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
18.3 Garantie vervalt bij storingen en schade door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, extreme weersomstandigheden (bliksem, regen, temperaturen, etc.) vandalisme, onjuiste opslag, reparatie of wijzigingen aangebracht door derden.
18.4 Werkzaamheden met betrekking tot een bediening app voor beveiligingssystemen door aanpassing van de fabrikant, updates, et cetera vallen niet onder service en garantie.
18.5 Door reclamatie, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn niet op. Gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BSE te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BSE in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient BSE in de gelegenheid te stellen bij een reclamatie te (doen) onderzoeken en de situatie op te lossen.
18.6 Werkzaamheden door BSE en Servicepartners met betrekking tot een app (software applicatie) door aanpassing van de fabrikant, verkeer gebruik toestel of na een update vallen niet onder service en garantie.

19 INTERNETGEBRUIK   

19.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen Opdrachtgever en BSE op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel BSE als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals -maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en BSE stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als BSE zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

20 WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN

20.1 Het is partijen niet toegestaan enige informatie verkregen van de andere partij, of opgedaan in het kader van de tussen partijen bestaande samenwerking, met derden te delen of openbaar te maken of te gebruiken anders dan in het kader van de tussen partijen bestaande samenwerking.
20.2 Onder informatie is uitdrukkelijk mede begrepen bedrijfsgeheimen, zoals bedoeld in art. 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
20.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen nemen om de onder 1 en 2 bedoelde informatie te beschermen.
20.4 Lid 1 is niet van toepassen indien de andere partij uitdrukkelijk, schriftelijke en geïnformeerde toestemming geeft voor het gebruik of openbaar maken.
20.5 Het is partijen wel toegestaan de informatie zoals bedoeld in lid 1 en 2 te delen indien dat noodzakelijk is vanuit een wettelijke verplichting.  Zodra een partij op de hoogte raakt van een (mogelijk aankomend) beroep op zo’n wettelijke verplichting zal hij de andere partij daarvan onverwijld, maar in ieder geval binnen twee dagen op de hoogte stellen.
20.6 Het is partijen wel toegestaan de informatie zoals bedoeld in lid 1 en 2 te delen of te gebruiken indien dat noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure tussen partijen, partijen zullen bij dat gebruik steeds rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

21 VERVALTERMIJN

21.1 Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens BSE in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens BSE kan aanwenden.

22 AFSTAND VAN RECHTEN

22.1 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van BSE zal de rechten en bevoegdheden van BSE onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

23 CONVERSIE

23.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

24 NAWERKING

24.1 De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

25 STRIJDIGE CLAUSULES 

 25.1 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

26 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 26.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BSE is Nederlands recht van toepassing.
26.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BSE, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Roermond.

27 SLOTBEPALING

27.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. BSE en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.
27.2 Afwijkingen in deze Algemene Voorwaarden worden contractueel vastgesteld door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en BSE.